Almindelige betingelser for brug af Bilinfo

Gældende fra 25. maj 2018 

 

1 Indledning

1.1 Disse betingelser regulerer forholdet mellem eBay Classifieds Scandinavia ApS (herefter benævnt  "Bilinfo") og Kunden for så vidt angår Bilinfos levering af ydelser herunder, men ikke begrænset til Bilinfo-systemet til blandt andet flådeadministration og kundeadministration, Bilinfo-hjemmesiden, dataleverancer, hjemmesideløsninger, programmering, hosting m.m.

1.2 Betingelserne er gældende, medmindre andet særskilt er aftalt skriftligt mellem parterne.

1.3 Betingelser kan af Bilinfo ændres med 14 dages varsel ved offentliggørelse på Bilinfos hjemmeside bilinfo.dk eller bilinfo.net og/eller ved direkte henvendelse til Kunden. Såfremt Kunden ikke kan acceptere ændringerne, er Kunden, indtil ændringerne træder i kraft, berettiget til at opsige samarbejdsaftalen med virkning fra ændringernes ikrafttræden.

Aftalens omfang

2.1 Den af Bilinfo leverede ydelse til Kunden er en ikke eksklusiv og uoverdragelig brugsret begrænset til Kunden som juridisk person. Brugsretten medfører ikke ret til at videreudvikle og/eller ændre i Bilinfos data og software.

2.2 Kunden får ved brugsretten adgang til at anvende de nærmere aftalte ydelser i den til enhver tid gældende version.

2.3 Kunden har mulighed for løbende at tilkøbe sig ekstra funktionalitet, og omfanget heraf vil fremgå af faktureringen af Kunden.

2.4 Bilinfo har til enhver tid ret at ændre funktionaliteten herunder at fjerne og tilføje funktionalitet fra systemet. Bilinfos ret vedrører enhver funktionalitet uanset om denne måtte blive anset for væsentlig. Kunden har i den anledning ikke krav på erstatning, forholdsmæssigt afslag eller naturalopfyldelse.

2.5 Den af Bilinfo leverede ydelse må alene anvendes på den/de i aftalen angivne lokation(er) og via den angivne IP-adresse eller på den anførte hjemmeside. Kunden må som følge heraf ikke foretage eller lade foretage hel eller delvis kopiering, offentliggørelse, videresalg m.v. af Bilinfos ydelse eller tilgængeliggjorte data eller i øvrigt benytte Bilinfos ydelse på anden vis end det aftalte uden forudgående skriftligt samtykke fra Bilinfo.

Ikrafttræden og ophør

3.1 Aftalen træder i kraft ved Kundens accept.  Aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Opsigelse skal ske skriftligt.

3.2 For så vidt angår specialtilpasninger, løsninger eller udviklinger løber aftalen fra der er meddelt accept af den pågældende løsning fra Kundens side eller det leverede er taget i brug, jf. pkt. 4.3.

3.3 I tilfælde af Kundens misligholdelse har Bilinfo ret til øjeblikkeligt at lukke for Kundens adgang til Bilinfo-systemet samt fjerne al programmel, kode eller andre data. Ved eventuel genåbning af adgangen til Bilinfo-systemet pålægges et administrationsgebyr på kr. 1.000,-

3.4 Med forbehold for de rettigheder, som Kunden måtte have i medfør af databeskyttelseslovgivningen, kan Kunden ved aftalens ophør, uanset årsag, kræve egne data udleveret mod betaling af det hermed forbundne arbejde efter medgået tid og til Bilinfos til enhver tid gældende konsulenttakst. De pågældende data vil blive leveret til Kunden i et af Bilinfo defineret format.

3.5 Ved aftalens ophør, uanset årsag, ophører samtidig enhver form for ret for Kunden til at anvende de med aftalen forbundne ydelser.

Specialtilpasninger og udvikling

4.1 Såfremt Bilinfo påtager sig at foretage særskilt udvikling og/eller specialtilpasninger for Kunden, vil dette ske i henhold til en af Kunden nærmere udfyldt kravsspecifikation, som er accepteret af Bilinfo.

4.2 Kunden bærer ansvaret for de i kravsspecifikationen fremsatte oplysninger i enhver henseende.

4.3 Ved aflevering af udviklingen/specialtilpasningen skal Kunden foretage en test og meddele accept af den pågældende løsning. Såfremt Kunden ikke senest 2 uger efter, at Bilinfo har meddelt aflevering, har foretaget tilbagemelding, vil dette blive betragtet som en accept af den leverede løsning. Herefter er kunden afskåret fra at fremsætte indsigelser eller gøre krav gældende angående den pågældende specialtilpasning.

Priser og betalingsbetingelser

5.1 Vederlag, i forbindelse med leverancer af programmer og standardløsninger faktureres ved levering.

5.2 Vederlag der skal betales for konsulentbistand og specialtilpasninger faktureres forholdsmæssigt ved aftalens indgåelse samt eventuelt løbende hver måned efter den til enhver tid gældende konsulenttakst.

5.3 Vederlag, der skal betales løbende som eksempelvis dataudtræk, faktureres kvartalsvis forud.

5.4 Betaling skal være modtaget hos Bilinfo senest 8 dage efter fakturadato.

5.5 Ved for sen betaling tilskrives en månedlig rente på 1,5 % af det til enhver tid værende skyldige beløb. Ved fremsendelse af rykker tillægges rykkergebyr.

5.6 Bilinfo foretager sædvanligvis vederlagsregulering ved årsskiftet hvert år, men kan tillige foretage dette løbende. Vederlagsreguleringen vil fremgå af Bilinfos hjemmeside.

5.7 Manglende betaling til Bilinfo eller hermed koncernforbundne selskaber udgør væsentlig misligholdelse af aftalen og berettiger Bilinfo til at stoppe levering i henhold til punkt 3.3, samt ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Ændringer

6.1 Bilinfo er til enhver tid berettiget til at foretage de tekniske omlægninger og ændringer i Bilinfos systemer og ydelser, som Bilinfo finder hensigtsmæssige. Bilinfo vil tilstræbe at begrænse de gener, som sådanne omlægninger og ændringer måtte påføre Kunden.

6.2 Bilinfo er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden for foretagelse af ændringer.

Systemkrav og tekniske betingelser til Kunden

7.1 Bilinfo er ikke ansvarlig for om det leverede kan anvendes tilfredsstillende i forhold til Kundens systemkonfiguration. Bilinfo bidrager gerne med oplysning herom efter Kundens ønske. Kunden bærer risikoen for egen hardware og tekniske forhold. Det påhviler til enhver tid Kunden at sikre sig, at systemkrav er opfyldt med henblik på at kunne afvikle den købte ydelse tilfredsstillende.

7.2 Bilinfo kan stille nærmere krav til software hos Kunden i forbindelse med levering af Bilinfos ydelse.

7.3 Såfremt der bliver behov for at geninstallere software eller i tilfælde af ny installation faktureres dette arbejde efter medgået tid til den til enhver tid gældende prisliste for konsulentydelser.

7.4 Bilinfo yder ingen form for driftsgaranti. Bilinfo bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt.

7.5 Væsentlige driftsforstyrrelser/tekniske problemer betragtes alene som misligholdelse, såfremt Bilinfo ikke inden for en periode på 3 uger kan afhjælpe dette og driftsforstyrrelsen/de tekniske problemer kan tilskrives Bilinfo.

Ansvarsbegrænsning

8.1 Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab af nogen art, såsom, men ikke begrænset til, tab af produktion, salg, omsætning m.v.

8.2 Bilinfos ansvar er i enhver henseende begrænset til det samlede beløb som Kunden har betalt i Bilinfo-abonnement for den to-måneders periode, som ligger umiddelbart forud for erstatningspådragende begivenhed.

8.3 Kundens misligholdelsesbeføjelser er i tilfælde Bilinfos misligholdelse begrænset til at opsige aftalen, efter Bilinfo har haft lejlighed til at afhjælpe/udbedre den af Kunden påberåbte misligholdelse.

8.4 Bilinfo kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for det indhold, der tilvejebringes af Kunden. Bilinfo tager jævnligt backup af data, der lagres i Bilinfo-systemet (backup opbevares i op til 14 dage). Med forbehold for de forpligtelser som Bilinfo er pålagt i medfør af databeskyttelseslovgivningen som databehandler, jf. punkt 11.1, påtager Bilinfo sig dog intet ansvar for Kundens data, herunder i relation til utilsigtet tab af data. Uanset det foranstående vil Bilinfo dog så vidt muligt bistå Kunden med reetablering af dennes data.

Trafikmængde

9.1 Trafik mellem Kundens PC og Bilinfo er som udgangspunkt fri i henhold til Kundens egen brugsret. Såfremt Bilinfo skønner, at trafikmængden over en periode er væsentlig større, end hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, er Bilinfo berettiget til at opkræve særskilt betaling herfor.

9.2 Såfremt trafikmængden efter Bilinfos vurdering har karakter af misbrug eller en udnyttelse, der ligger ud over det aftalte, er dette at betragte som væsentlig misligholdelse.

9.3 Af systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager har Bilinfo tillige ret til at lukke for tredjemands adgang til Bilinfos ydelse i tilfælde af, at trækningen af kundens data efter Bilinfos vurdering, øges væsentlig udover hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data eller har karakter af misbrug, uden at Bilinfo dermed er i misligholdelse over for kunden.

10 Vedligeholdelse og opdatering

10.1 Bilinfo vedligeholder og foretager løbende opdateringer. Kunden vil få adgang til opdateringer af Bilinfos ydelse i det omfang, at Bilinfo skønner, at en sådan opdatering er klar til lancering.

11 Behandling af personoplysninger

11.1 I henhold til databeskyttelseslovgivningen er Kunden dataansvarlig for de personoplysninger, som Kunden overfører til Bilinfo-systemet. Bilinfo vil som databehandler udelukkende behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med databehandleraftalen i Bilag 1. Som dataansvarlig indestår Kunden for, at databeskyttelseslovgivningen overholdes i relation til de personoplysninger, som Bilinfo behandler på vegne af Kunden, herunder for at der er fornøden hjemmel til den behandling, som Bilinfo udfører, og at de registrerede er givet fornøden notifikation om behandlingen.

11.2 Når Kunden oprettes som bruger af Bilinfo-systemet, deles en række personoplysninger (eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) med Bilinfo for blandt andet at gøre det muligt for Bilinfo at administrere Kundens brugerkonto og give Kunden adgang til Bilinfo-systemet. Bilinfo er uanset punkt 11.1 dataansvarlige i forhold til sådanne personoplysninger og vil alene behandle disse i overensstemmelse med Bilinfos persondatapolitik, der kan læses her.

12 Rettigheder

12.1 Enhver rettighed til Bilinfos ydelse, herunder data, database, annoncer, software, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer Bilinfo. Kunden anerkender, at Bilinfos samling af data er en database i ophavsretslovens forstand. Kunden modtager ved aftalen en begrænset brugsret til Bilinfos ydelse i overensstemmelse med aftalen.

12.2 Bilinfo bevarer således såvel ejendomsret som ophavsret og øvrige rettigheder fuldt ud, og Kunden må ikke foretage ændringer i leveret software eller kode.

12.3 Ved overførsel af data til Bilinfos tjenester giver Kunden Bilinfo og dennes koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende annonceindhold, herunder data, tekst og billeder. Bilinfo gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af Kundens annoncer samt til markedsføringsformål.

12.4 Kunden giver derudover Bilinfo ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller anvendelse af hele eller dele af de data, som findes i Bilinfos systemer uanset om der er tale om (i) informationer, som Kunden har overført til Bilinfos systemer ved indtastning, upload eller på anden vis, eller (ii) data, der i øvrigt findes i Bilinfos systemer, herunder i tilfælde hvor det sker ved crawling af Bilinfos tjenester eller tredjepartstjenester (forhandlerhjemmesider mv.) hvortil de pågældende data er overført.

12.5 Intet i disse vilkår begrænser Kundens rettigheder til selv at anvende de informationer, herunder tekst og billeder, som Kunden overfører til Bilinfos tjenester, forudsat at dette ikke sker via hel eller delvis kopiering af annoncer eller andet, som er oprettet via Bilinfo. Dette forbud omfatter også kopiering foretaget af tredjemand på Kundens vegne.

12.6 Kunden indestår for, at de data som overføres til Bilinfos tjenester, er i overensstemmelse med Bilinfos regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder.

12.7 Såfremt Kunden anmoder Bilinfo om at foretage manuel eller automatisk overførsel af data eller indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før Bilinfo anmodes om at foretage kopieringen.

12.8 Med forbehold for de forpligtelser som Bilinfo er pålagt i medfør af databeskyttelseslovgivningen som databehandler, jf. punkt 11.1, er Bilinfo berettiget til at fjerne data og indhold uden varsel, hvis Bilinfo vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. Bilinfo forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne data og indhold, der vurderes at skade Bilinfos goodwill eller i øvrigt findes upassende.

12.9 Kunden har bevisbyrden for, at de overførte data ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden skal skadesløsholde Bilinfo for ethvert tab og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som følge af, at data eller andet indhold viser sig at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

13 Særligt vedrørende bilauktion

13.1 Kunden er berettiget til at anvende Bilinfos bilauktion (Bilbasen Xpress Bilsalg) til at afgive af bud på biler, samt til at udbyde egne biler til salg.

13.1.1 Bilinfos rolle er at formidle kontakt mellem sælger og køber af en bil, som er indrykket på auktionssiden. Bilinfo er alene formidler og er således aldrig part i de aftaler, der bliver indgået via auktionssiden eller andre tjenester drevet af Bilinfo. Enhver tvist mellem sælger og køber er Bilinfo uvedkommende.

13.2  Indrykning på auktion

13.2.1 Kunden er forpligtet til at lave en fyldestgørende og korrekt beskrivelse af bilen, herunder skal alle fejl, mangler, tilpasninger, panterettigheder, ejendomsforbehold samt øvrige forhold af relevans for en køber beskrives. Opdager Kunden efter at bilauktionen er oprettet, at beskrivelsen af mangelfuld, skal Bilinfo straks kontaktes.

13.2.2 Kunden indestår for at have fuld råderet over den bil, som indrykkes på bilauktionen, herunder at bilen sælges fri for pantehæftelser eller andre tredjemandsrettigheder, således at køber opnår fuld og uindskrænket ejendomsret til bilen, når køber opfylder sine forpligtelser over for Kunden.

13.2.3 Bilinfo kan uden begrundelse afvise at optage en bil på auktionen. Bilinfo har i bilauktionens løbetid ret til, uden varsel, at aflyse, deaktivere eller ændre tidspunkter for auktionen.

13.2.4 Når den af Kunden fastsatte mindstepris er opnået, er Kunden forpligtet til at sælge bilen til den køber, der har afgivet det højeste bud.

13.2.5 Så længe en bil er til salg via bilauktionen er Kunden uberettiget til at have samme bil til salg andre steder eller sælge bilen. Bilen skal straks efter at være tilmeldt auktionssiden og så længe bilauktionen løber afmeldes/deaktiveres fra enhver anden annoncering. Sælges bilen til anden side i strid med dette punkt skal Kunden betale salær til Bilinfo svarende til ”købers” købssalær.

13.3 Budafgivelse

13.3.1 Alle afgivne bud er bindende for Kunden. Kunden accepterer, at afgivne bud anses for at være kommet frem til sælger straks, og at Kunden således ikke har mulighed for at trække sit bud tilbage.

13.3.2 Såfremt Kunden ved bilauktionens afslutning har afgivet det højeste bud over mindsteprisen eller der i øvrigt opnås enighed med sælger om prisen, skal Kunden betale et købssalær til Bilinfo, uanset om handlen gennemføres eller ej, og uanset årsagen hertil. Købssalæret beregnes og meddeles inden Kunden afgiver sit første bud på bilauktionen.

13.3.3 Kunden er forpligtet til at købe bilen, såfremt Kunden har afgivet højeste bud, og dette opfylder den af sælger fastsatte mindstepris eller i øvrigt accepteres af sælger.

13.3.4 I forbindelse med afhentning/levering af bilen er Kunden forpligtet til straks at foretage en sædvanlig undersøgelse, herunder til at afprøve bilen og til at besigtige motorrummet. Såfremt Kunden ikke straks meddeler sælger berettigede indsigelser om bilens stand, betragtes bilen som ”købt som beset”. Kunden kan herefter ikke rette krav mod sælger, medmindre bilen lider af væsentlige skjulte mangler eller sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.

13.4 Generelt om auktionen

13.4.1 Såfremt mindsteprisen ved en auktions slutning ikke er nået, forbeholder Bilinfo sig ret til at forlænge eller genoptage bilauktionen til en efterfølgende budrunde, hvor Kunden, som sælger eller budgiver, vil blive kontaktet direkte af Bilinfo med henblik på at få parterne til at indgå en handel.

13.4.2 Sælger må på ingen måde direkte eller indirekte påvirke egne bilauktioner, herunder må sælger ikke selv eller ved hjælp fra tredjemand afgive bud på egne bilauktioner. Medvirker Kunden til at påvirke bilauktionen som nævnt, ifalder Kunden en bod på kr. 5.000, der straks skal indbetales og tilfalder Bilinfo.

13.4.3 Bilinfo har intet ansvar for indgåelsen eller gennemførelsen af købsaftalen mellem Kunden og sælger. Herunder har Bilinfo intet ansvar i relation til de på bilauktionen angivne oplysninger, kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af de udbudte biler, adkomster, hæftelser m.v. over bilen eller mulighed for at opfylde købsaftalen.

13.4.4 Bilinfo tager forbehold for trykfejl, indtastningsfejl og andre fejlskrifter, og har i en sådan forbindelse intet ansvar. I det omfang Bilinfo beskriver bilen efter anmodning fra sælgerens, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod Bilinfo i den anledning.

13.4.5 Bilinfos erstatningsansvar over for Kunden, kan aldrig overstige det beløb, som Bilinfo har modtaget i salær fra Kunden i forbindelse med den aktuelle handel.

14 Særligt vedrørende Telefonstatistik-servicen

14.1 Telefonstatistik-servicen stilles til rådighed af Freespee AB, Sverige, ("Freespee") på vegne af Bilinfo og kan løbende udvikles og opdateres.

14.2 Telefonstatistik-servicen indebærer, at Kunden tildeles et eller flere telefonnumre af Freespee ("Virtuelt Telefonnummer"), som viderestiller til det af Kunden oplyste telefonnummer. Kunden kan herefter se opkaldsdata og statistik vedrørende et sådant Virtuelt Telefonnummer med henblik på at måle effektiviteten af den markedsføring, der indrykkes via Bilinfos services.

14.3 Et Virtuelt Telefonnummer vil have mindst samme kapacitet for så vidt angår indgående opkald, som det af Kunden oplyste telefonnummer, men må ikke anvendes til udgående opkald. Bilinfo kan til enhver tid og uden varsel tildele Kunden et andet Virtuelt Telefonnummer.

14.4 Det af Kunden oplyste telefonnummer skal være dansk og må ikke være et specialnummer med forhøjet opkaldstakst.

14.5 Bilinfo og Freespee forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Telefonstatistik-servicen, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer.

14.6 Bilinfo indestår ikke for at Telefonstatistik-servicen er kompatibel med Kundens udstyr.

14.7 Bilinfo er berettiget til med øjeblikkelig varsel at opsige eller suspendere samarbejdet med Kunden eller Telefonstatistik-servicen, såfremt:

14.7.1 Kunden er i væsentlig misligholdelse (se punkt 16.1)

14.7.2 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til ulovlige formål eller til formål, som efter Bilinfos opfattelse er krænkende over for tredjemand eller offentligheden;

14.7.3 Kunden bruger Telefonstatistik-servicen eller et Virtuelt Telefonnummer til andre formål end aftalt med Bilinfo eller dennes koncernforbundne selskaber, herunder i forbindelse med services eller markedsføringskanaler, der ikke er stillet til rådighed af Bilinfo eller dennes koncernforbundne selskaber;

14.7.4 Telefonstatistik-servicen kan til enhver tid afmeldes ved at kontakte kundeservice via bilinfo.dk eller telefonisk på: +45 96 19 44 00. Afmeldes Telefonstatistik-servicen er Bilinfo berettiget til at slette alle Kundens data.

15 Misligholdelse

15.1 Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen, såfremt der er forløbet 8 dage efter den ikke misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at man ønsker at ophæve, og at misligholdelsen ikke er bragt til ophør. Førnævnte gælder dog ikke forsinkelse fra Bilinfos side.

15.2 Kundens brugsret bortfalder ved ophævelse.

15.3 Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, men ikke udelukkende, manglende behørig opbevaring af data, manglende rettidig betaling, Kundens anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

15.4 Såfremt Bilinfo får mistanke om misbrug af Bilinfos ydelse (såsom men ikke begrænset til bevidst angivelse af urigtige pris- og køretøjsoplysninger samt oprettelse af fiktive biler) efter Bilinfos opfattelse og uanset hvad dette skyldes, har Bilinfo diskretionær adgang til at lukke for den enkeltes forhandlers adgang til den pågældende ydelse, uden at forhandleren kan rejse krav mod Bilinfo som følge heraf.

16 Force majeure

16.1 Bilinfo er ikke ansvarlig over for Kunden, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Bilinfos kontrol. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, krig, terrorangreb, sabotage, strejke, lockout, brand, vandskade, eksplosion, strømsvigt, omfattende IT-nedbrud og nedbrud af kommunikations- og kabellinjer.

17 Overdragelse

17.1 Bilinfo er berettiget til at overdrage enhver rettighed og forpligtelse i henhold til aftalen med Kunden helt eller delvist til tredjemand.

17.2 Kunden kan ikke uden skriftligt samtykke fra Bilinfo foretage overdragelse af sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale. Ved overdragelse skal forstås blandt andet, men ikke udelukkende, omstrukturering, salg af kapitalandele eller aktiver eller anden opsplitning af Kundens virksomhed, herunder tillige outsourcing.

18 Konfliktløsning

18.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Byretten i Århus som 1. instans.

 

Bilag 1 – Databehandleraftale

1.1 Bilinfo behandler i aftalens løbetid personoplysninger på vegne af Kunden, men alene på baggrund af dennes dokumenterede instruktioner, medmindre at behandling er påkrævet i henhold til gældende ret. Bilinfo er således databehandler i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og Databeskyttelsesloven (”Databeskyttelseslovgivningen”).

1.2 Såfremt behandling i henhold til gældende ret er påkrævet, jf. punkt 1.1, underretter Bilinfo Kunden herom, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

1.3 Bilinfo vil behandle de modtagne personoplysninger med henblik på at gøre det muligt for Kunden, at anvende Bilinfo-systemets funktionalitet, herunder, men ikke begrænset til, i relation til håndtering af kundeoplysninger, salgsordrer, køresedler og til indhentelse af forsikrings- og finansieringstilbud.

1.4 Bilinfo vil til det i punkt 1.3 anførte formål behandle følgende typer af personoplysninger om kunder og kundeemner, I det omfang Kunden indtaster dem i, eller importerer dem til, Bilinfo-systemet:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.).
 • Køn
 • CPR-numre
 • Kopier af legitimationspapirer (kørekort, pas mv.)
 • Oplysninger om kundernes biler, herunder registrerings- og stelnummer og antal kørte kilometer per år
 • Oplysninger om interesser, salgsordrer og købshistorik
 • Oplysninger om forsikring og finansiering

1.5 Bilinfo skal så vidt muligt bistå Kunden med at opfylde dennes forpligtelse til at besvare anmodninger fra de registrerede vis personoplysninger behandles i henhold til denne aftale for så vidt, at de registrerede ønsker at udøve deres rettigheder (retten til indsigt og dataportabilitet mv.) i henhold til Databeskyttelseslovgivningen.

1.6 Bilinfo skal omgående underrette Kunden, hvis dennes instruks efter Bilinfos opfattelse er i strid med Databeskyttelseslovgivningen.

1.7 Bilinfo skal implementere de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre personoplysninger mod utilsigtet eller ulovligt undergang, tab eller ændring heraf og mod uautoriseret adgang, misbrug eller anden behandling i strid med bestemmelserne i Databeskyttelseslovgivningen. Bilinfo skal senest 30 dage efter modtagelse af skriftlig anmodning fra Kunden give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan kontrollere, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

1.8 Bilinfo sikrer, at dennes medarbejdere er underlagt en fortrolighedsforpligtelse for så vidt, at de behandler personoplysninger i henhold til denne aftale.

1.9 Kunden har ret til med 30 dages forudgående skriftligt varsel, at foretage en revision af den databehandling som Bilinfo udfører på vegne af Kunden i henhold til aftalen i det omfang, det er nødvendigt for at Kunden kan påse, at Bilinfos forpligtelser i henhold til dette bilag 1 overholdes. Kunden er berettiget til selv at foretage en sådan revision eller til at lade en anerkendt, uafhængig revisor foretage revisionen på dennes vegne. Bilinfo skal bidrage til revisioner i henhold til dette punkt 1.9, men er berettiget til opkræve Kunden et gebyr herfor samt betaling for de omkostninger, som bistanden medfører.

1.10 Uanset ovenstående er Kunden ikke berettiget til at foretage revision i henhold til punkt 1.9 mere end én gang i enhver 12-måneders periode, medmindre andet følger af Databeskyttelseslovgivningen.

1.11 Bilinfo skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden (Datatilsynet), give denne adgang til at gennemføre undersøgelser som hjemlet i Databeskyttelseslovgivningen, herunder i form af databeskyttelsesrevisioner, i relation til den behandling af personoplysninger som Bilinfo udfører på vegne af Kunden. Bilinfo skal uden ugrundet ophold skriftligt informere Kunden om modtagelsen af en sådan anmodning, medmindre tilsynsmyndigheden forbyder dette.

1.12 Bilinfo er berettiget til at gøre brug af en eller flere databehandlere (underdatabehandlere) med henblik på at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden i henhold til denne aftale, forudsat at Bilinfo underretter Kunden forinden, at der indgås aftaler med nye underdatabehandlere, således at Kunden kan gøre indsigelse. Ved indgåelse af aftalen samtykker Kunden til, at Bilinfo anvender følgende underdatabehandlere:

 Navn

CVR-nr.

 Adresse

 Beskrivelse af behandling

Freespee AB

556751-0689

Dragarbruunsgatan 78 C,

753 20 Uppsala,

Sverige

Funktionalitet til håndtering af telefonopkald mhp. at få opkaldstatistik.

Reemaq Standish LTD

 07821758

40 Kimbolton Road, Bedford, Bedfordshire,

MK40 2NR, England

Leverandør af Xpress Bilsalg software

Loyalty Factory ApS

32147348

Hasselager Centervej 15, 8260 Viby,

Danmark

CRM funktionalitet

1.13 Foruden de i punkt 1.12 anførte underdatabehandlere kan Kunden via Bilinfosystemet vælge at overføre personoplysninger til visse tredjeparter, der agerer, som selvstændigt dataansvarlige i henhold til Databeskyttelseslovgivningen (eksempelvis forsikringsselskaber, finansieringsselskaber og CPR-administrationen). I disse tilfælde sker behandlingen af personoplysninger i henhold til den selvstændigt dataansvarliges egen persondatapolitik. Bilinfo faciliterer alene videregivelse af oplysninger via Bilinfosystemet.

1.14 Såfremt Bilinfo anvender en underdatabehandler i overensstemmelse med punkt 1.12, skal dette alene ske ved skriftlig aftale med underdatabehandleren, som pålægger underdatabehandleren de samme forpligtelser, som Bilinfo er underlagt i henhold til dette bilag 1. Såfremt underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til en sådan skriftlig aftale, skal Bilinfo være fuldt ud ansvarlig overfor Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

1.15 Kunden er indforstået med, at Bilinfo kan overføre personoplysninger til underdatabehandlere uden for EU/EØS på basis af passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter eller ’EU-US Privacy Shield’-certificering (kun relevant i forhold til USA).

1.16 Bilinfo skal uden ugrundet ophold og senest inden for et tidsrum, der giver Kunden mulighed for at overholde Databeskyttelseslovgivningen, skriftligt meddele Kunden, såfremt der konstateres brud på datasikkerheden i relation til de personoplysninger, der behandles i henhold til denne aftale. Meddelelsen skal indeholde de oplysninger om sikkerhedsbruddet som Bilinfo er i besiddelse af og som er nødvendige for at Kunden kan overholde Databeskyttelseslovgivningen, herunder oplysninger om karakteren af bruddet og de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere bruddet på datasikkerheden.

1.17 Ved aftalens ophør skal Bilinfo tilbagelevere al materiale indeholdende personoplysninger eller på Kundens anmodning fremlægge dokumentation for sletning af personoplysningerne.

 

Persondatapolitik

Gældende 1. juli 2017

Indholdsfortegnelse

 1. Generelt
 2. Hvilke personlige oplysninger indsamles?
 3. Sådan anvender vi dine personlige oplysninger
 4. Særligt om Telefonstatistik-servicen
 5. Markedsføringsformål
 6. Cookies
 7. Adgang til, ændring og sletning af dine personlige oplysninger
 8. Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger
 9. Andre oplysninger

1. Generelt

I denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives politikken for Bilinfo.net m.v. vedrørende behandling af dine personlige oplysninger ("politik om beskyttelse af personlige oplysninger"). Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder webstedet Bilinfo.net ("websted") og alle relaterede websteder, herunder bilbasen.dk, programmer, tjenester og værktøjer, der henviser til denne politik ("tjenester"), uanset, hvordan du får adgang til tjenesterne, herunder adgang via mobilenheder.

Denne politik vedrører de tilfælde, hvor eBay Classifieds Scandinavia ApS, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark, CVR-nr. 20618175 (herefter "Bilinfo") er "dataansvarlig" i henhold til lov om behandling af personoplysninger.

Omfang og samtykke: Ved at benytte webstedet og relaterede tjenester giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at Bilinfo kan behandle dine personlige oplysninger som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og i vores brugervilkår.

Bilinfo kan til enhver tid foretage ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt læser den. Væsentlige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive meddelt på vores websted. Den ændrede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, så snart den er offentliggjort på webstedet. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger blev offentliggjort på webstedet den 16. januar 2016.


Bilinfo er en del af eBay Inc. og er derfor underlagt eBay Inc.'s globale standarder for beskyttelse af personlige oplysninger (bindende virksomhedsregler). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger i eBays bindende virksomhedsregler, som du kan få adgang til via eBay Privacy Center.  

2. Hvilke personlige oplysninger indsamles?

Vi indsamler følgende typer personlige oplysninger:

Oplysninger, vi indsamler automatisk: Når du besøger vores websted, benytter vores tjenester og/eller reagerer på annoncer eller andet indhold, indsamler vi automatisk de oplysninger, der sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:

 • oplysninger om din interaktion med vores websted og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra webstedet, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger og
 • oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.

Oplysninger, som du giver os: Vi indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores websted, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • oplysninger, som du opgiver, når du opretter en brugerprofil eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed,
 • oplysninger, der opgives i forbindelse med konfliktløsning, korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os, og
 • oplysninger om din og din enheds placering, herunder det entydige enheds-id, hvis du har aktiveret denne tjeneste på mobilenheden.

Oplysninger fra andre kilder: Vi modtager eller indsamler muligvis yderligere oplysninger om dig fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til: demografiske oplysninger, navigationsoplysninger, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder, f.eks. offentlige myndigheder, i det omfang det er tilladt ifølge loven.

3. Sådan anvender vi dine personlige oplysninger

Du accepterer, at vi kan behandle dine personlige oplysninger (se ovenfor) til følgende formål:

 • til at give dig adgang til vores websted, vores tjenester samt til kundesupport,
 • til at forhindre, opdage og undersøge potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, svig og sikkerhedsbrud og til at håndhæve vores brugervilkår,
 • til at tilpasse, vurdere og forbedre vores websted, tjenester, indhold og annoncer,
 • til at kontakte dig pr. e-mail, push-besked, sms-besked eller telefon for at informere om vores tjenester og tjenester leveret af selskaber, der er en del af eBay Inc.'s "virksomhedsfamilie" (herefter benævnt "eBay-koncernen"), med henblik på målrettede markedsføringsaktiviteter, serviceopdateringer og tilbud baseret på dine meddelelsespræferencer, eller til andre formål som anført i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og
 • til at levere andre tjenester du har anmodet om.

Deling af oplysninger med og registrering via sociale medier: Vi kan tilbyde dig at tilgå vores websted eller tjenester ved anvendelse af det login, som du anvender på tredjepartswebsteder. Vi kan også tilbyde tjenester, så du kan dele dine oplysninger på sociale medier såsom Facebook, Google Plus og Twitter.

Hvis du giver os adgang til personlige oplysninger, der er gemt på sådanne tredjepartswebsteder, vil omfanget af denne adgang variere afhængigt af webstedet og af dine egne browserindstillinger og dit samtykke. Forbinder du din brugerprofil hos en tredjepart med din Bilinfo-brugerprofil og indvilliger du i, at vi får adgang til oplysningerne på denne brugerprofil, accepterer du, at vi kan behandle personoplysninger fra dette tredjepartswebsted i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Videregivelse af dine personlige oplysninger til tredjeparter: Du accepterer, at vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende love og bestemmelser. Som nærmere beskrevet i afsnit 4 vil vi ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

Du accepterer, at vi kan dele dine personlige oplysninger med:

 • Virksomheder i eBay-koncernen for at levere fælles indhold og tjenester (f.eks. registrering og kundesupport), for at forhindre, opdage og undersøge mulige ulovlige aktiviteter, overtrædelser af vores politikker, svig og/eller datasikkerhedsbrud og for at støtte beslutningsprocessen vedrørende produkter, websteder, programmer, tjenester, værktøjer og kommunikation. Virksomhederne i eBay-gruppen vil udelukkende bruge disse oplysninger til at sende dig markedsføringsbudskaber, når du selv har anmodet om disse tjenester, og de vil bruge dine personlige oplysninger i henhold til deres respektive politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Tjenesteudbydere, med hvem vi har indgået aftale om assistance til at levere vores tjenester på webstedet, f.eks. finansielle tjenesteudbydere, markedsføringsbureauer samt teknisk support. I disse tilfælde forbliver de personlige oplysninger under Bilinfos kontrol.
 • Visse tredjeparter (f.eks. indehavere af immaterielle rettigheder, tilsynsmyndigheder, skattemyndigheder og andre kontrolmyndigheder), hvis dette er et lovkrav, eller i henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan udveksle dine personlige oplysninger:
  - for at overholde juridiske forpligtelser eller en retskendelse, eller
  - hvis det er nødvendigt for at forhindre, opdage eller retsforfølge strafbare forhold såsom svig eller bedrageri, eller
  - hvis det er nødvendigt for at overholde vores politik eller beskytte andres rettigheder.
 • Andre tredjeparter, som du har givet tilladelse til at vi må dele dine oplysninger med via webstedet, f.eks. inden for rammerne af et samarbejde.
 • Virksomheder, som vi agter at fusionere med i forbindelse med en reorganisering, eller som opkøber os.
 • En indehaver af en immateriel rettighed, hvis indehaveren af en immateriel rettighed eller en mellemmand i god tro antager, at en annonce er i strid med ejerens rettigheder. Inden personlige oplysninger videregives, indgår indehaveren af IP-rettigheder en aftale, som bl.a. fastsætter, at oplysninger udelukkende videregives på den betingelse, at de kun må bruges i forbindelse med retssager og/eller indhentning af juridisk bistand og/eller til at besvare spørgsmål fra den relevante annoncør.

Ud over ovenstående vil vi, af hensyn til beskyttelsen af dine personlige oplysninger og for at hindre, at ondsindede personer eller parter får adgang til webstedet, ikke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter uden en retskendelse eller formel anmodning fra en offentlig myndighed i henhold til gældende lov, medmindre vi i god tro antager, at denne videregivelse er lovlig, nødvendig for at forhindre umiddelbart forestående personskade eller økonomisk skade, eller for at rapportere mistanke om ulovlige aktiviteter.

Oplysninger, som du deler på webstedet: På vores websted kan brugerne dele annoncer og andre oplysninger med andre brugere og derved give andre brugere adgang til de delte oplysninger. Da vores websted også gør det muligt for dig at kontakte en køber eller sælger direkte, anbefaler vi, at du overvejer, hvordan du deler dine personlige oplysninger med andre. Du er eneansvarlig for de personlige oplysninger, du deler med andre brugere via vores websted, og vi kan derfor ikke garantere beskyttelsen eller sikkerheden af de oplysninger, du deler med andre brugere.

Hvis du besøger vores websted fra en delt computer eller en computer i en internetcafé, anbefaler vi kraftigt, at du logger af efter hver session. Hvis du ikke ønsker, at den delte computer skal huske dig og/eller dine loginoplysninger, skal du fjerne cookies og/eller oversigten over dine besøg på webstedet.

4. Særligt vedrørende Telefonstatistik-servicen

Telefonstatistik-servicen leveres af Freespee AB, Sverige, ("Freespee") på vegne af Bilinfo.

Du samtykker hermed til at Bilinfo må overføre dine oplysninger til Freespee, der agerer databehandler med henblik på at levere Telefonstatistik-servicen via webstedet. Freespee er forpligtet til:

(i) at holde dine personlige oplysninger fortrolige og kun at behandle sådanne i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere Telefonstatistik-servicen,

(ii) at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger, og

(iii) at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om behandling af personoplysninger.

5. Markedsføringsformål

Medmindre du har tilpasset dit markedsføringssamtykke, accepterer du at modtage (a) E-mails med tilbud vedrørende dine annoncer samt om deltagelse i markedsundersøgelser, der kan hjælpe os med at forbedre vores services/produkter (b) E-mails om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, oplysning, tilbud eller kampagner vedrørende annoncering og/eller vores øvrige platforme (fx Bilbasen og Bilbasen Xpress Bilsalg) samt vedrørende koncernforbundne selskaber, herunder dba.dk og ebay.com (c) E-mails fra Bilinfos fordelsklub med markedsføring fra vores særlige samarbejdspartnere vedrørende eksempelvis finansiering, forsikring, konsulentydelser, kurser, IT-udstyr, software, kontorartikler, forhandlerforeninger og meget mere.

Du kan altid se på din administrationsside, hvilke samtykker du har givet. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du ændre dit samtykke på administrationssiden, eller ved at følge frameldingslinket i den markedsføringsmeddelelse, du har modtaget. Benytter du bilinfo.net kan du tilgå administrationssiden her. Benytter du Bilinfo-programmet, kan du tilgå administrationssiden under Firma stamdata.

Har du givet os dit samtykke til at udsende markedsføring på vegne af vores samarbejdspartnere som led i dit medlemskab af Bilinfos Fordelsklub, accepterer du, at dine personlige oplysninger vil blive brugt til dette formål. Bilinfo udsender på nuværende tidspunkt markedsføring på vegne af følgende samarbejdspartnere:

Se liste over Bilinfos Fordelsklub samarbejdspartnere her.

Vi vil løbende holde dig opdateret om nye samarbejdspartnere i Bilinfos Fordelsklub ved at ajourføre ovenstående liste. Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjepartner til disses markedsføringsformål.

6. Cookies og lignende teknologier

Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer eller værktøjer, kan vi eller vores samarbejdspartnere (fx annoncører, mediebureauer og annoncenetværk) bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til blandt andet at identificere dig som bruger og forbedre din brugeroplevelse på vores websted samt til statistik, måling af vores ydelse samt markedsføring.


For nærmere information om brugen af disse teknologier henvises til vores politik om cookies, pixelcookies og lignende teknologier, der kan ses ved at klikke her.

7. Adgang til, ændring og sletning af dine personlige oplysninger

Du kan selv se og ændre dine personoplysninger ved at logge på din Bilinfo-brugerprofil. Når du indrykker en rubrikannonce, vil du muligvis ikke kunne ændre din registrering eller slette din meddelelse. Hvis du ønsker at lukke en eventuel brugerprofil hos os, bedes du sende os en anmodning her. Vi vil behandle din anmodning inden for en rimelig tid og behandle dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov. Alternativt kan du kontakte kundesupport på bilinfo@bilinfo.dk for at få indsigt i de personlige oplysninger, vi behandler om dig, men som ikke er direkte tilgængelige på webstedet, medmindre Bilinfo ikke er forpligtet til at give adgang i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Vi kan opkræve et gebyr for dækning af omkostninger, dog højst det beløb, der er tilladt ved lov. Hvis dine oplysninger er faktuelt forkerte eller ufuldstændige eller irrelevante i forhold til de formål, vi behandler oplysninger til, kan du anmode om at ændre, slette eller blokere dine oplysninger. Sådanne anmodninger vil blive behandlet i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os på bilinfo@bilinfo.dk og skrive "Anmodning vedrørende politik om beskyttelse af personlige oplysninger" i emnelinjen.

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger givet i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger enten via webstedet eller ved at kontakte os som angivet ovenfor.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning, kan du klage over behandlingen ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

8. Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring. Hvis du mener, din brugerprofil er blevet misbrugt, kan du dog kontakte os via kontaktformularen.

Vi lagrer ikke personlige oplysninger længere end tilladt ved lov og sletter personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.

9. Andre oplysninger

Misbrug og uopfordrede reklamemeddelelser ("spam"): i tolererer ikke misbrug af vores websted. Du har ikke tilladelse til at tilføje andre Bilbasen.dk-brugere på din adresseliste (til e-mail eller post) i kommercielt øjemed, selvom en bruger har købt noget af dig, uden brugerens udtrykkelige samtykke. Hvis du bemærker, at nogen misbruger vores website (spam eller falsk e-mail), bedes du meddele os det på bilinfo@bilinfo.dk.

Det er ikke tilladt at bruge vores medlemskommunikationskilder til at sende spam eller indhold, der er i strid med vores brugervilkår, på nogen måde. Af hensyn til din sikkerhed kan vi scanne meddelelser automatisk og kontrollere for spam, virus, phishing og anden skadelig aktivitet eller ulovligt indhold. Vi gemmer ikke meddelelser, der sendes via disse kilder, permanent.

Tredjeparter: Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun anvendelse og overførsel af oplysninger, som vi indsamler fra dig, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Bilinfo har ingen kontrol over tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som måtte finde anvendelse på dig. Når vi samarbejder med tredjeparter eller anvender tredjepartsværktøjer til at levere visse tjenester, anfører vi udtrykkeligt, hvilken politik om beskyttelse af personlige oplysninger der finder anvendelse. Vi opfordrer dig derfor til at spørge, før du videregiver dine personlige oplysninger til andre.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål vedrørende Bilinfo og vores websted, kan du kontakte os ved at klikke her. Du kan kontakte eBay Privacy Center, hvis du vil høre mere om eBay Inc. og om, hvordan eBay behandler og beskytter personlige oplysninger.

 

 

Vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Opdateret: 14. januar 2016


Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer (såsom e-mail) og værktøjer, kan vi eller vores leverandører bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til at gemme oplysninger til brug for statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet samt markedsføring.

Denne side skal hjælpe dig med at forstå mere om disse teknologier og vores brug af dem på vores hjemmesider og i vores tjenester, applikationer og værktøjer.

Hvad er cookies, pixelcookies og lignende teknologier?

Ligesom de fleste hjemmesider bruger vi teknologier, der i det væsentlige er små datafiler, der placeres på din computer, tablet eller mobiltelefon (en "enhed"), og som giver os mulighed for at gemme visse oplysninger, hver gang du besøger eller interagerer med vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer.

De specifikke navne og typer af cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier, som vi bruger, kan ændre sig fra tid til anden. For mere information om cookies og lignende teknologier i almindelighed se http://www.allaboutcookies.org.

For at hjælpe dig til bedre at forstå vores cookiepolitik og vores anvendelse af sådanne teknologier, har vi lavet denne korte oversigt over termonologier og definitioner:

Cookies - små tekstfiler (typisk lavet af bogstaver og tal), som placeres i hukommelsen på din browser eller enhed, når du besøger en hjemmeside eller ser en besked. Cookies giver en hjemmeside mulighed for at genkende en bestemt enhed eller browser. Der findes flere typer af cookies:

• Midlertidige cookies udløber, når du stopper med at bruge browseren og giver os mulighed for at huske dine handlinger i løbet af den periode, hvor du anvender din browser.

• Permanente cookies gemmes på din enhed og tillader os at huske dine præferencer eller handlinger på tværs af flere hjemmesider.

• Førsteparts cookies sættes af den hjemmeside, som du besøger.

• "Tredjeparts cookies" sættes af en tredjeparts hjemmeside, som er adskilt fra den hjemmeside, som du besøger.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies.

Pixelcookies - små grafiske billeder (også kendt som "pixel tags" eller "clear GIFs"), som kan indgå i vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer. Pixelcookies kan anvendes til en række formål, herunder til at måle effektiviteten af vores hjemmesider, til at overvåge, hvor mange besøgende der er på vores hjemmesider, og hvordan de navigerer på vores hjemmesider, hvor mange afsendte e-mails, der rent faktisk åbnes, til at overvåge effektiviteten af vores annoncering eller tælle, hvor mange særlige poster, artikler eller links, der faktisk bliver set.

Lignende teknologier til lagring af oplysninger - Teknologier, der lagrer oplysninger i din browser eller enhed, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom flash-cookies, HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan operere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specialværktøj. Vi kan bruge disse teknologier til lagring af oplysninger for at sikre din kontos sikkerhed eller for at spotte uregelmæssigheder i brug af hjemmesiden for at forhindre din konto fra at blive tilgængelig på en uautoriseret måde, eller til at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer.

Vi kan bruge udtrykkene "cookies" eller "lignende teknologier" i flæng i vores cookiepolitik for at henvise til alle teknologier, som vi kan bruge til at gemme data i din browser eller enhed eller til at indsamle oplysninger, der hjælper os til at identificere dig, som nærmere beskrevet ovenfor.

Dit valg og vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Vi tilbyder på vores hjemmesider bestemte funktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, der kun er tilgængelige, hvis vi anvender de ovenfor nævnte teknologier. Du er altid velkommen til at blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser eller enhed tillader det. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, skal du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger. Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os. Vi gemmer ikke nogen af dine personlige oplysninger på nogen af vores cookies eller lignende teknologier.

Vi indhenter dit samtykke til vores brug af disse teknologier til at indsamle og opbevare oplysninger ved at give dig gennemskuelig information og varsel om brugen og giver dig mulighed for at deaktivere disse teknologier som angivet ovenfor.

Vores brug af de ovenfor anførte teknologier falder i følgende generelle kategorier:

1. Operationelt nødvendigt. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nødvendige for driften af vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer. Dette omfatter teknologier, som giver dig adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer, der er nødvendige for at undgå uberettiget brug af disse tjenester og som forbedrer sikkerheden, eller som giver dig mulighed for at gøre brug af vores funktioner såsom gemte søgninger eller lignende;

2. Ydelsesrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nyttige for at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde, der hjælper os til at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside eller til at forbedre indholdet på vores hjemmesider, applikationer, tjenester eller værktøjer;

3. Funktionsrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der tillader os at tilbyde dig en forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer. Dette kan omfatte at identificere dig, når du logger ind på vores hjemmesider eller holde styr på dine angivne præferencer, interesser, og hvad du tidligere har set, så vi kan forbedre indholdet på vores hjemmesider; 

4. Reklame eller målretning. i kan bruge førsteparts eller tredjeparts cookies og pixelcookies til at levere indhold, herunder annoncer, der er relevante for dine interesser på vores hjemmesider eller på tredjeparters hjemmesider. Dette omfatter hjælp af teknologier til at forstå nytten for dig af de reklamer og indhold, der er leveret til dig.

For at fravælge brugen af tredjeparts reklamerelaterede cookies og pixelcookies, se afsnittet om annoncenetværk og annoncebørser nedenfor.

Hvis du gerne vil fravælge alle andre typer teknologier, som vi anvender på vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer, kan du gøre det ved at blokere, slette eller deaktivere dem på den måde, som din browser eller enhed tillader det.

Anvendelse af disse teknologier fra leverandører

Vi kan arbejde med tredjeparts udbydere, almindeligvis kendt som leverandører, der med vores tilladelse kan placere tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at gemme oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer og værktøjer. Disse leverandører hjælper os med at drive vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer og give dig en bedre, hurtigere og sikrere oplevelse.

Vores leverandører kan bruge disse teknologier til at hjælpe os med at levere vores egne ydelser og reklamer og indsamle anonyme oplysninger om de hjemmesider, som du besøger samt til at foretage analyser. Vi tillader ikke, at vore leverandører indsamler nogen af dine personlige oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer eller værktøjer til deres egne formål. Vores leverandører er underlagt aftaler om fortrolighed med os og andre juridiske begrænsninger vedrørende deres brug eller indsamling af personlige oplysninger.

Med undtagelse af vores leverandørers brug af de ovenfor anførte teknologier, tillader vi ikke, at tredjeparts indhold på vores hjemmesider (såsom postlister, medlem-til-medlem kommunikation, klassificeret programoversigter, kommentarer, anmeldelser, osv.) lagrer cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til sporing eller indsamling af dine personlige oplysninger. Hvis du mener, at en tredjepart indsamler personlige oplysninger eller bruger sporingsteknologi, anmoder vi dig om at rapportere det til bilinfo@bilinfo.dk.

Målrettede annoncenetværk og annoncebørser fra tredjeparter

Vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer kan anvende tredjeparter, såsom reklamenetværk og reklamebørser, for at kunne give dig reklamer. Disse tredjeparts reklamenetværk og reklamebørser kan anvende tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at indsamle oplysninger for at give dig deres tjenester. De kan også hente ID'et på din computer, din IP-adresse eller en identifikationskode til reklamer (IDFA), som kan bruges til at skræddersy reklamer, du ser på vores hjemmesider eller andre steder på nettet. Nogle af disse oplysninger kan udgøre personoplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik.

For mere information om tredjeparts reklamerelaterede cookies, og hvordan du fravælger dem, kan du besøge enten http://www.youronlinechoices.eu/ eller http://www.aboutads.info/choices/.

Brugen af tredjeparters teknologier er ikke kontrolleret af os, selv om de bruger vores teknologi til at hjælpe med at opbevare og indsamle data. De relevante betingelser, persondatapolitik, tilladelser, meddelelser og valg fra tredjeparter bør gennemgås med henblik på deres praksis for indsamling, opbevaring og deling. Vi giver ikke nogen indeståelser i relation til de politikker eller praksisser, som anvendes af tredjeparts annoncører eller reklamenetværk eller relaterede tredjeparter.

Oversigt over tredjeparter

Nedenfor giver vi et overblik over de tredjeparter, der kan bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier på vores hjemmesider og formålet hermed.

 

Navn på tredjepart

Formål

33Across

Målrettet annoncering

Adform

Afvikling af reklameindhold og bannere

Annexus /Appnexus, Adnxs)

Målrettet annoncering

Admeld

Afvikling af reklameindhold og bannere

Admeta (atemda.com)

Afvikling af reklameindhold og bannere

Adscale

Afvikling af reklameindhold og bannere

Adtech

Afvikling af reklameindhold og bannere

Blue Kai

Målrettet annoncering

Bluestreak.com

Afvikling af videoannoncering

Clicktale

Analyse af brugeradfærd

Creative-serving

Afvikling af reklameindhold og bannere

Criteo

Målrettet annoncering

Doubleclick

Afvikling af reklameindhold og bannere

Euroads

Afvikling af reklameindhold og bannere

Facebook

Integration med Facebook som gør det muligt at dele Bilbasen annoncer på Facebook

Fameup

Afvikling af videoannoncering

Gemius

Indsamling af trafiktal til statistik og markedsanalyse

Google Asense

Afvikling af reklameindhold

Google Analytics

Tracking af data til analyse af trafik, navigation og brug af Bilbasen

iBillboard (Bbelements)

Afvikling af reklameindhold og bannere

Improve Digital (360Yield)

Målrettet annoncering

Kineto

Afvikling af multimedieindhold

LiveGuide

Live chat support

Mathtag

Målrettet annoncering

Media Innovation Group (Mookie1)

Målrettet annoncering

MediaPlex

Analyseværktøj til marketing

NextPerformance

Målrettet annoncering

Nugg.ad

Målrettet annoncering og surveys

Optimezely

Test og optimering af funktioner og tjenester på Bilbasen

Pingdom

Monitorering af oppetid og servere

PUbmatic

Afvikling af reklameindhold og bannere

Quantserve

Målrettet annoncering

Qualaroo

Indsamling af feedback fra brugere

Rubiconproject

Afvikling af reklameindhold og bannere

Semasio

Målrettet annoncering

Sitescout

Afvikling af reklameindhold og bannere

Sociomantic

Afvikling af reklameindhold og bannere

Telemetry

Afvikling af reklameindhold og bannere

TNS-Gallup

Oopsamling af statistik til markedsanalyser

Turn

Målrettet annoncering

UserReport

Anvendes til indsamling af bruger feedback

UserVoice

Anvendes til indsamling af bruger feedback

Xaxis (gmads.net)

Målrettet annoncering

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold Læs mere

Luk